Lubaczów
szukaj
Piątek, 29 września 2023r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Rewitalizacja drukuj
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026
27-08-2018 08:28

Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026.

Przedmiot konsultacji społecznych obejmuje przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 04.09.2017 r. do dnia 03.10.2018 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: p.bednarczyk@um.lubaczow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne - projekt  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne - projekt  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026”.
c) bezpośrednio do pok. nr B5, w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w godzinach pracy Urzędu.

2.  Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w pok. nr B5, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Miejska w Lubaczowie.

Formularz konsultacyjny oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dostępne są:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w pok. nr B5, w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje./-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-08-27
Ostatnia modyfikacja: , 2018-08-28
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra