Lubaczów
szukaj
Piątek, 29 września 2023r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Rewitalizacja drukuj
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
08-03-2017 15:13


Informacja podsumowująca przeprowadzone
konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 wraz z załącznikami

Zgodnie z art.7 ust.3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z pózn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 03.02.2017 r. do dnia 05.03.2017 r. w następujących formach:
1.Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: drogi@um.lubaczow.pl, wpisując w tytule,, Konsultacje społeczne- projektu uchwały w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitet Rewitalizacji”,
b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, z dopiskiem:,, Konsultacje społeczne- projektu uchwały w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitet Rewitalizacji”,
c. bezpośrednio do pok. B5, w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwarte z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 23.02.2017 r. godz. 10:00 oraz godz.14:00. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i opinii.
Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w pok. nr B5, w godzinach prac Urzędu.
Zgodnie z art.6 ust.2 ustawy o rewitalizacji, informacje o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 27.01.2017 r. w następujących formach:
- na stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej ;
- na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji;
- w sposób zwyczajowo przyjęty – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie
- w sposób zwyczajowo przyjęty – plakaty na słupach na terenie miasta.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami, tj. Regulaminem Komitetu Rewitalizacji dostępne były od 03.02.2017 r.:
-w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w pok. nr B5, w godzinach pracy Urzędu;
-w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej;
-na stronie Urzędu Miejskiego dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji .
Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 23.02.2017 r. o godz. 12:00 oraz o godz. 14:00.
Podczas spotkań przedstawiona została propozycja zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków i uwag.
W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły formularze zgłaszania uwag, podpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-03-08
Ostatnia modyfikacja: , 2017-03-23
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra